Ngày 29/7/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có Công văn số 3213/SGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2019-2020 gửi UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở. Nội dung cụ thể của văn bản và các tài liệu liên quan xin xem trong các tệp đính kèm.