Trường Mầm non Khánh Thượng A tuyển sinh năm học 2022 - 2023

Công tác tuyển sinh của nhà trường luôn thực hiện đúng quy chế, đảm bảo chính xác, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp học và duy trì nâng cao chất lượng Phổ cập Giáo dục trên  địa bàn xã.

Một số hình ảnh tuyển sinh trực tiếp: