-Căn cứ Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội;

-Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo Dục và Đào tạo Hà Nội  về việc tăng cường quản lý thu chi năm học 2020-2021 (Công văn số: 2687/SGDĐT-KHTC ngày 25/08/2020) về việc quản lý, báo cáo các khoản thu trong nhà trường năm học 2020-2021

- Trường mầm non Khánh Thượng A dự kiến các khoản thu năm học 2020-2021 như sau:

        

TT

Nội dung

ĐVT
(đồng/HS/)


Mức thu

Số tháng thực hiện thu

Tổng thu

Ghi chú

 
 

I

Học phí.

 

 

 

 

 

 

1

Học phí

/tháng

 

 

 

 

 

-

Đối với học sinh 5 tuổi

/tháng

      19,000  

9

       171,000  

 

 

-

Đối với nhà trẻ và 3 - 4 tuổi

/tháng

      24,000  

9

       216,000  

 

 

II

Những khoản thu thoả thuận.

 

 

 

                 -    

 

 

 

Bán trú:

 

 

 

                 -    

 

 

1

Ăn bán trú (Theo bữa ăn thực tế trẻ)

/ngày/bữa ăn

      15,000  

 

                 -    

 

 

2

Chăm sóc bán trú

/tháng

    150,000  

9

    1,350,000  

 

 

3

Trang thiết bị phục vụ bán trú

/năm học

 

 

                 -    

 

 

 

Trong đó: - Học sinh cũ

/năm học

    100,000  

 

       100,000  

 

 

 

                 - Học sinh mới

/năm học

    150,000  

 

       150,000  

 

 

4

Học phẩm

/năm học

    150,000  

 

       150,000  

 

 

5

Nước uống học sinh

/tháng

      10,000  

9

         90,000  

 

 

III

Kinh phí Hoạt động Ban đại diện CMHS khoảng từ 120.000đ đến 150.000đ  (Quỹ Ban ĐDCMHS trường)

/HS/năm học

 khoảng 120,000đ - 1500,000đ

 

 

 

 

IV

Các khoản thu khác (nếu có)

 

 

 

 

 

 

1

Sữa học đường ( đối với hs không phải là con em dân tộc, hộ nghèo, hộ cận nghèo) thì phải đóng tiền

hộp

2.954đ/hộp

số lượng uống thực tế