UBND HUYỆN BA VÌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON

 KHÁNH THƯỢNG A

                 Đập lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:.07/QĐ-MN

       Khánh Thượng, ngày 25  tháng 04 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Giám khảo Hội thi chúng cháu vui khỏe

 Năm học 2020-2021

 
  

 

 

 

                           HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON KHÁNH THƯỢNG A

 

 

             Căn cứ vào kế hoạch số 459/KH-PGDĐ, ngày 12 tháng 04 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì về tổ chức ngày hội “chúng cháu vui khỏe”  cấp học mầm non năm học 2020-2021;

Căn cứ vào kế hoạch số 15/KH-MN, ngày 22 tháng 04 năm 2021 của trường mầm non Khánh Thượng A tổ chức ngày hội “chúng cháu vui khỏe”  cấp trường năm học 2020-2021;

           Xét năng lực của cán bộ, viên chức giáo viên.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Giám khảo Hội thi Chúng cháu vui khỏe, năm học 2020-2021 gồm các ông (bà) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban Giám khảo có nhiệm vụ chấm thi cấp trường “Chúng cháu vui khỏe”  lựa chọn 01 giải nhất; 01 giải nhì.

Thời gian làm việc của Ban giám khảo: Từ 8h ngày 29/04/2021 đến 10h 30 phút.

Điều 3: Các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 1;

- Lưu: VT, GDMN .

                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Loan

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN BGK HỘI THI CHÚNG CHÁU VUI KHỎE

NĂM HỌC 2020-2021

(Kèm theo QĐ số 07/QĐ-MN  ngày 25/04/2021 của Hiệu Trưởng trường mầm non Khánh Thượng A)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Bà Nguyễn Thị Phương Loan

 Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Bà Nguyễn Thị Phương Loan

Phó hiệu trưởng

Phó trưởng ban

3

Bà  Dương Thị Dung

Phó hiệu trưởng

Phó trưởng ban

4

Bà  Nguyễn Thị Ngà

Tổ trưởng tổ 4 tuổi

Thành viên

5

Bà  Đinh Thị Thu Hiền

Tổ trưởng tổ 3 tuổi

Thành viên

6

Bà Lê Thị Hoài

Tổ trưởng nhà trẻ

Thành viên

  

                                       (Danh sách trên gồm 6 người)