Ngày 6/11/2019 Huyện Ủy Ba VÌ ban hành Quy định số 02QĐ/HU về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định  gồm có 7 chương, 26 điều bao hàm các nội dung về quản lý, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm... đối với cán bộ.

Chi tiết xem file đính kèm!